92. Salmon Delight (18 pcs)

Salmon sashimi (4 pcs), salmon sushi (4 pcs), salmon rose (2 pcs), spicy salmon roll (8 pcs).

$ 22.95